Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN (versie 2015.1)

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN  daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN aansprakelijk is of kan zijn.
1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN is samenwerkingsverband (kostenmaatschap) van advocaten met gedeelde eindverantwoordelijkheid.

ARTIKEL 2: DE OPDRACHT
2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
3.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
3.3. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN voor die schade.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
4.1. De opdrachtgever vrijwaart DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.\

ARTIKEL 5: INSCHAKELING VAN DERDEN
5.1. DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN.
5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN ervan uit en bevestigt zij bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6: TARIEVEN
6.1. DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en/of het bij opdracht overeengekomen uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

ARTIKEL 7: DIVERSE ONDERWERPEN
7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
7.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.
7.4. DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN gevestigd is. Niettemin heeft DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN  is gevestigd te Purmerend en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 51937670.